Close
Current temperature in Boston - 62 °
BECOME A MEMBER
Get access to a personalized news feed, our newsletter and exclusive discounts on everything from shows to local restaurants, All for free.
Already a member? Sign in.
The Bay State Banner
BACK TO TOP
The Bay State Banner
POST AN AD SIGN IN

Trending Articles

In letter, Holy Cross classmate breaks with Clarence Thomas

A letter to a brother that I once thought I knew

‘Gatsby’ at ART reimagines Fitzgerald’s classic tale

READ PRINT EDITION

Nimewo Pwojè Mass. R-24 7-9 Westminster Terrace

DEMANN POU PWOPOZISYON: Otorite pou Reyamenajman Boston (Boston Redevelopment Authority, “BRA”), ki ap fè biznis sou non Ajans pou Amenajman ak Planifikasyon Boston (Boston Planning & Development Agency, “BPDA”) vle jwenn repons pou yon Demann pou Pwopozisyon (Request for Proposals, “RFP”) pou reyamenajman ak lavant de (2) pòsyon tè 11/01641000 ak 11/01642000, ki reprezante anviwon 5,761 pye kare tè ki pa gen anyen sou li nan Zòn Renouvèlman Iben Washington Park la, Nimewo Pwojè Mass. R-24, yo konnen sou non 7-9 Westminster Terrace nan katye Roxbury a nan Boston (“Pwopriyete” a). BPDA ap chèche transfòme Pwopriyete a pou konstriksyon inite lojman rezidansyèl. Dosye RFP a ap disponib apati 2 fevriye 2023 sou Paj Akèy Apwovizyònman BPDA a nan https://www.bostonplans.org/work-with-us/procurement.