Close
Current temperature in Boston - 62 °
BECOME A MEMBER
Get access to a personalized news feed, our newsletter and exclusive discounts on everything from shows to local restaurants, All for free.
Already a member? Sign in.
The Bay State Banner
BACK TO TOP
The Bay State Banner
POST AN AD SIGN IN

Trending Articles

Medicare open enrollment: Follow the A, B, C’s

Mattapan Patriots 14U team heading to the national championships

A birthday wish for Jacob Cofield

READ PRINT EDITION

ODYANS SOU DEKOUPAJ

ODYANS SOU DEKOUPAJ

Komisyon Dekoupaj Vil Boston an ap fè konnen pa mwayen avi sa, ann akò avèk Chapit 665 nan Lwa 1956 yo, selon vèsyon amande a, ap gen yon odyans piblik vityèl k ap fèt nan dat 9 jen 2021 a 9:15 AM, an rapò ak yon petisyon pou apwobasyon aplikasyon amandman tèks No. 497 ak Aplikasyon pou Amannman Kat No. 732 otorite Boston Redevelopment Authority d/b/a Boston Planning & Development Agency te depoze.

Amandman tèks sa a ta dwe amoninize langaj dekoupaj zòn nan ak pratik Komisyon Boston Dlo ak Egou an (Boston Water and Sewer Commission), yon fason pou leve nivo elevasyon “san domaj” la soti nan BCB 7′ al nan elevasyon 8′. Amandman kat sa a ta dwe ajoute zòn Audubon Circle Neighborhood District, Lower Roxbury, Central Waterfront ak kèk pòsyon nan East Boston Neighborhood District

Reyinyon sa a ap fèt vityèl oswa adistans sèlman e pa an pèsòn. Pou w patisipe nan reyinyon sa a, ale nan https://bit.ly/3tGY8Oy. Ou ka jwenn yon kopi elektwonik petisyon yo ak yon kat zòn ki konsène yo nan men Komisyon Dekoupaj la, epi ou ka soumèt kòmantè oswa ekri kesyon tou voye bay jeffrey.hampton@boston.gov.

Pou Komisyon an
Jeffrey M. Hampton
Sekretè Egzekitif

Already a member? Sign in.
The Bay State Banner